نمایندگی فروش

نمایندگی فروش سرور اشتراکی لینوکس داخل کشور 1000 مگابایت
 • CentOS Linux 6
 • Plesk11 کنترل پنل
 • 1GB فضا
 • 20GB پهنای باند
 • 10 تعداد اکانت
 • 1,500,000ریال سالیانه
نمایندگی فروش سرور اشتراکی ویندوز داخل کشور 1000 مگابایت 0 موجود است
 • Windows Server 2008R2
 • Plesk11 کنترل پنل
 • 1GB فضا
 • 20GB پهنای باند
 • 10 تعداد اکانت
 • 1,500,000ریال سالیانه
نمایندگی فروش سرور اشتراکی لینوکس داخل کشور 3000 مگابایت
 • CentOS Linux 6
 • 30 تعداد اکانت
 • 3GB فضا
 • 60GB پهنای باند
 • Plesk11 کنترل پنل
 • 4,500,000ریال سالیانه
نمایندگی فروش سرور اشتراکی ویندوز داخل کشور 3000 مگابایت 0 موجود است
 • Windows Server 2008R2
 • 30 تعداد اکانت
 • 3GB فضا
 • 60GB پهنای باند
 • Plesk11 کنترل پنل
 • 4,500,000ریال سالیانه
نمایندگی فروش سرور اشتراکی لینوکس داخل کشور 5000 مگابایت
 • CentOS Linux 6
 • 50 تعداد اکانت
 • 5GB فضا
 • 100GB پهنای باند
 • Plesk11 کنترل پنل
 • 6,600,000ریال سالیانه
نمایندگی فروش سرور اشتراکی ویندوز داخل کشور 5000 مگابایت 0 موجود است
 • Windows Server 2008R2
 • 50 تعداد اکانت
 • 5GB فضا
 • 100GB پهنای باند
 • Plesk11 کنترل پنل
 • 6,600,000ریال سالیانه
نمایندگی فروش سرور اشتراکی لینوکس داخل کشور 10000 مگابایت
 • CentOS Linux 6
 • 100 تعداد اکانت
 • 10GB فضا
 • 200GB پهنای باند
 • Plesk11 کنترل پنل
 • 9,000,000ریال سالیانه
نمایندگی فروش سرور اشتراکی ویندوز داخل کشور 10000 مگابایت 0 موجود است
 • Windows Server 2008R2
 • 100 تعداد اکانت
 • 10GB فضا
 • 200GB پهنای باند
 • Plesk11 کنترل پنل
 • 9,000,000ریال سالیانه
نمایندگی فروش سرور اشتراکی لینوکس داخل کشور 20000 مگابایت
 • CentOS Linux 6
 • 200 تعداد اکانت
 • 20GB فضا
 • 400GB پهنای باند
 • Plesk11 کنترل پنل
 • 13000000ریال سالیانه
نمایندگی فروش سرور اشتراکی ویندوز داخل کشور 20000 مگابایت 0 موجود است
 • Windows Server 2008R2
 • 200 تعداد اکانت
 • 20GB فضا
 • 400GB پهنای باند
 • Plesk11 کنترل پنل
 • 13000000ریال سالیانه