میزبانی وب سایت داخل کشور

200 مگابایت لینوکس

هاست لینوکس

 • 4GB پهنای باند ماهیانه
 • پلسک 11 کنترل پنل
500 مگابایت لینوکس

هاست لینوکس

 • 10GB پهنای باند ماهیانه
 • پلسک 11 کنترل پنل
1000 مگابایت لینوکس

هاست لینوکس

 • 15GB پهنای باند ماهیانه
 • پلسک 11 کنترل پنل
2000 مگابایت لینوکس

هاست لینوکس

 • 30GB پهنای باند ماهیانه
 • پلسک 11 کنترل پنل
5000 مگابایت لینوکس

هاست لینوکس

 • 55GB پهنای باند ماهیانه
 • پلسک 11 کنترل پنل
10000 مگابایت لینوکس

هاست لینوکس

 • 100GB پهنای باند ماهیانه
 • پلسک 11 کنترل پنل
20000 مگابایت لینوکس

هاست لینوکس

 • 120GB پهنای باند ماهیانه
 • پلسک 11 کنترل پنل