جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 220,000 ریال 220,000 ریال 220,000 ریال
.co.ir 1 250,000 ریال 250,000 ریال 250,000 ریال
.ac.ir 1 250,000 ریال 250,000 ریال 250,000 ریال
.net.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.org.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.sch.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.id.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.gov.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.com 1 2,950,000 ریال 2,950,000 ریال 2,950,000 ریال
.net 1 3,590,000 ریال 3,590,000 ریال 3,590,000 ریال
.org 1 3,260,000 ریال 3,260,000 ریال 3,260,000 ریال
.in 1 3,490,000 ریال 3,490,000 ریال 3,490,000 ریال
.info 1 3,220,000 ریال 3,220,000 ریال 3,220,000 ریال
.co 1 8,180,000 ریال 8,180,000 ریال 8,180,000 ریال
.biz 1 3,140,000 ریال 3,140,000 ریال 3,140,000 ریال
.us 1 2,460,000 ریال 2,460,000 ریال 2,460,000 ریال
.me 1 6,050,000 ریال 6,050,000 ریال 6,050,000 ریال
.eu 1 2,690,000 ریال 2,690,000 ریال 2,690,000 ریال
.site 1 7,100,000 ریال 7,100,000 ریال 7,100,000 ریال


Powered by WHMCompleteSolution