جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 220,000 ریال 220,000 ریال 220,000 ریال
.co.ir 1 250,000 ریال 250,000 ریال 250,000 ریال
.ac.ir 1 250,000 ریال 250,000 ریال 250,000 ریال
.net.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.org.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.sch.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.id.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.gov.ir 1 190,000 ریال 190,000 ریال 190,000 ریال
.com 1 3,750,000 ریال 3,750,000 ریال 3,750,000 ریال
.net 1 4,150,000 ریال 4,150,000 ریال 4,150,000 ریال
.org 1 3,780,000 ریال 3,780,000 ریال 3,780,000 ریال
.in 1 3,500,000 ریال 3,500,000 ریال 3,500,000 ریال
.info 1 3,730,000 ریال 3,730,000 ریال 3,730,000 ریال
.co 1 9,450,000 ریال 9,450,000 ریال 9,450,000 ریال
.biz 1 3,630,000 ریال 3,630,000 ریال 3,630,000 ریال
.us 1 2,860,000 ریال 2,860,000 ریال 2,860,000 ریال
.me 1 6,990,000 ریال 6,990,000 ریال 6,990,000 ریال
.eu 1 3,110,000 ریال 3,110,000 ریال 3,110,000 ریال
.site 1 9,500,000 ریال 9,500,000 ریال 9,500,000 ریال


Powered by WHMCompleteSolution