میزبانی وب سایت داخل کشور

(انتخاب رده دیگر)

50 مگابایت لینوکس
500,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
پهنای باند ماهیانه
1GB
کنترل پنل
پلسک 11
50 مگابایت ویندوز (0 موجود است)
500,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
پهنای باند ماهیانه
1GB
کنترل پنل
پلسک 11
100 مگابایت لینوکس
110,000 ریال ماهانه
950,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
پهنای باند ماهیانه
2GB
کنترل پنل
پلسک 11
100 مگابایت ویندوز (0 موجود است)
110,000 ریال ماهانه
950,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
پهنای باند ماهیانه
2GB
کنترل پنل
پلسک 11
200 مگابایت لینوکس
135,000 ریال ماهانه
1,250,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
پهنای باند ماهیانه
4GB
کنترل پنل
پلسک 11
200 مگابایت ویندوز (0 موجود است)
135,000 ریال ماهانه
1,250,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
پهنای باند ماهیانه
4GB
کنترل پنل
پلسک 11
500 مگابایت لینوکس
160,000 ریال ماهانه
1,580,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
پهنای باند ماهیانه
10GB
کنترل پنل
پلسک 11
500 مگابایت ویندوز (0 موجود است)
160,000 ریال ماهانه
1,580,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
پهنای باند ماهیانه
10GB
کنترل پنل
پلسک 11
1000 مگابایت لینوکس
300,000 ریال ماهانه
2,180,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
پهنای باند ماهیانه
15GB
کنترل پنل
پلسک 11
1000 مگابایت ویندوز (0 موجود است)
300,000 ریال ماهانه
2,180,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
پهنای باند ماهیانه
15GB
کنترل پنل
پلسک 11
2000 مگابایت لینوکس
3,200,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
پهنای باند ماهیانه
30GB
کنترل پنل
پلسک 11
2000 مگابایت ویندوز (0 موجود است)
3,200,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
پهنای باند ماهیانه
30GB
کنترل پنل
پلسک 11
5000 مگابایت لینوکس
5,500,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
پهنای باند ماهیانه
55GB
کنترل پنل
پلسک 11
5000 مگابایت ویندوز (0 موجود است)
5,500,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
پهنای باند ماهیانه
55GB
کنترل پنل
پلسک 11
10000 مگابایت لینوکس
7,550,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
پهنای باند ماهیانه
100GB
کنترل پنل
پلسک 11
10000 مگابایت ویندوز (0 موجود است)
7,550,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
پهنای باند ماهیانه
100GB
کنترل پنل
پلسک 11
20000 مگابایت لینوکس
14,000,000 ریال سالانه
CentOS Linux 6
پهنای باند ماهیانه
120GB
کنترل پنل
پلسک 11
20000 مگابایت ویندوز (0 موجود است)
14,000,000 ریال سالانه
Windows Server 2008R2
پهنای باند ماهیانه
120GB
کنترل پنل
پلسک 11


Powered by WHMCompleteSolution